Terug naar overzicht

Schuldsanering, surceance, en faillissement

Jaarlijks verkeren vele tienduizenden ondernemingen in financiële problemen. In deze how-to guide leest u wat u te wachten staat bij een surseance of faillissement. Maar ook wat een minnelijke schikking en schuldsanering voor u kunnen betekenen.

Minnelijk traject
Bij het minnelijk traject probeert u met uw schuldeisers tot een akkoord te komen zonder daarbij de rechter te betrekken. Hiervoor zoekt u een schuldhulpverlener. Die kunt u vinden via de sociale dienst. Bureau Zuidweg & Partners werkt op contractbasis voor onder andere Almere, Lelystad, Hilversum en Amsterdam. Er zijn ook gemeenten die consulenten voor schuldhulpverlening in dienst hebben. De schuldhulpverlener onderhandelt met uw schuldeisers en onderzoekt of uw bedrijf nog levensvatbaar is. Een belangrijke voorwaarde is dat er geen nieuwe schulden gemaakt worden. De lopende inkomsten moeten de lopende uitgaven dus overtreffen.

Een minnelijk akkoord heeft een aantal voordelen boven wettelijke schuldsanering. Voor u is het gunstiger omdat uw naam niet in de krant komt. Wettelijke regelingen worden namelijk, net als faillissementen, gepubliceerd. Voor uw schuldeisers is het gunstiger omdat ze met deze methode het grootste bedrag terugkrijgen.

Levensvatbaar
Als uw bedrijf in principe levensvatbaar is, kan worden geprobeerd externe financiering te krijgen bij reguliere banken. Zijn er geen banken bereid, dan is een beroep op de Algemene Bijstandswet een mogelijkheid, met name op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Deze lening kunt u afsluiten bij de sociale dienst in uw gemeente, maar ook bij een bank. Als u bij een bank leent, staat de sociale dienst borg voor u.
Uw schuldhulpverlener kan u helpen de oorzaken van uw financiële problemen op te sporen, om nieuwe problemen te voorkomen. Voor extra ondersteuning kunt u een beroep doen op de Stichting Ondernemingsklankbord. Gepensioneerde ondernemers adviseren u gratis.

Liquidatie
Is uw bedrijf niet levensvatbaar, dan ligt liquidatie voor de hand. Als daarna nog niet alle schulden kunnen worden betaald, kunt u via de schuldhulpverlener een voorstel doen aan uw schuldeisers. Meestal doet die een aanbod tegen finale kwijting. Afgesproken wordt dan om gedurende een periode van drie (en soms vijf) jaar zoveel mogelijk af te lossen, waarna het restant van de schulden wordt kwijtgescholden.

Onder bijstandsminimum
Uw eigendommen worden te gelde gemaakt om zoveel mogelijk te kunnen aflossen aan de schuldeisers. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet heeft hiervoor een gedragscode opgesteld waarin uniforme regels en rekenmethoden staan. Bij een minnelijk akkoord geldt een vrij te laten bedrag van 95 procent van het bijstandsminimum als u een uitkering heeft en 100 procent als u inkomen uit arbeid heeft. De overige inkomsten en soms ook bezittingen komen ten goede aan de aflossing van schulden. De preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst en bedrijfsverenigingen krijgen een dubbel percentage ten opzichte van de concurrente schuldeisers.

Loondienst
Om ook daadwerkelijk te kunnen terugbetalen aan uw schuldeisers, moet er natuurlijk wel geld binnenkomen. Het verdient dus aanbeveling om zo snel mogelijk na de liquidatie van uw bedrijf in loondienst te gaan. Komt u er niet uit, dan is wettelijke schuldsanering de volgende stap.

Wettelijke schuldsanering
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is in het leven geroepen om mensen met schulden de mogelijkheid te bieden binnen drie jaar van hun schulden af te zijn. Bij een faillissement is dat twintig jaar. Om in aanmerking te komen voor wettelijke schuldsanering, dient u een verzoekschrift in bij de rechtbank. Uw schuldhulpverlener weet welke stukken u nodig heeft en waar u moet zijn.

De rechtbank behandelt uw zaak soms binnen een paar weken, maar in Amsterdam bijvoorbeeld, duurt het al gauw drie maanden. Er wordt eerst gekeken of er een minnelijk akkoord mogelijk is. Ook kijkt men hoe de schulden zijn ontstaan. Doelbewuste fraude kan een reden zijn om het verzoek af te wijzen, net als een eerder faillissement.

Drie jaar
Stemt de rechtbank in met uw verzoek, dan levert u gedurende drie jaar een deel van uw inkomen en bezittingen in om uw schulden af te lossen, net als bij een minnelijke regeling. Het verschil is dat de schuldeisers bij een schuldsanering verplicht zijn mee te werken.

De rechtbank benoemt een bewindvoerder. Die onderhoudt contacten met schuldeisers en neemt verantwoordelijkheden van u over. Zo kan hij uw waardevolle bedrijfseigendommen, uw huis of uw auto verkopen. U leeft drie jaar op een bestaansminimum, daarna bent u schuldenvrij.

Na faillissement
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet bedoeld voor schulden van een BV. Maar wie na een faillissement privé-schulden overhoudt, komt wel in aanmerking voor schuldsanering. Dit kan alleen als u te goeder trouw bent geweest. Als er niet doelbewust gefraudeerd is.