Terug naar overzicht

Schrijf een boze brief!

Het is vervelend als iemand gemaakte afspraken niet nakomt. Het liefste zou je personen die in gebreke blijven direct aansprakelijk stellen voor de gelede schade. Toch is het niet verstandig zomaar een schadevergoeding te eisen maar eerst een boze brief te sturen. Arnold Fijn van Draat van ATM Advocaten legt uit waarom.

In welke situaties stuur je een boze brief?

“Dat doe je bijvoorbeeld wanneer je eigendomsrechten worden aangetast of wanneer iemand zijn afspraken niet nakomt. Je wordt aangetast in je eigendomsrecht bijvoorbeeld wanneer iemand zonder toestemming een schutting op jouw perceel plaatst of zonder toestemming jouw foto’s gebruikt. Bij het niet nakomen van afspraken kun je denken aan betalingsachterstanden of de aannemer die nalaat een afgesproken verbouwing uit te voeren.

Mag je in zulke gevallen niet een schadevergoeding eisen of de overeenkomst ontbinden?

“Nee, dat mag in de meeste gevallen niet volgens de wet. Je zult over het algemeen iemand eerst in de gelegenheid moeten stellen alsnog zijn afspraken na te komen of jouw eigendomsrechten te respecteren.”

Hoe gaat dat kort gezegd in zijn werk?

“Door het schrijven van een boze brief, ook wel sommatie genoemd, geef je degene zijn afspraken niet nakomt of jouw rechten niet respecteert een termijn om dit alsnog te doen. Dit heet een ingebrekestelling. Wanneer de andere partij zich niets van jouw brief aantrekt is hij in verzuim. Over het algemeen kan je pas daarna een overeenkomst ontbinden, aanspraak maken op een schadevergoeding of bij de rechter afdwingen dat jouw eigendomsrechten worden gerespecteerd.”

Toch stappen veel mensen direct naar de rechter.

“Dat is onverstandig. Niet alleen omdat de wet voorschrijft dat de andere partij eerst in gebreke moet zijn gesteld, maar ook omdat procederen kost geld kost. Ook wanneer je een procedure wint, behoeven oer het algemeen niet al jouw advocaatkosten door je wederpartij te worden vergoed. Ook om die reden is het verstandig problemen eerst zelf proberen op te lossen door middel van een boze brief.”

Kun je de werking van de boze brief nader toelichten?

“Met een boze brief sommeer je iemand iets te doen of na te laten. Bijvoorbeeld geleverde goederen te betalen, niet geleverde goederen te leveren of jouw eigendomrechten te respecteren.”

Wat doe je na het sommeren?

“Je geeft de ontvanger van de brief een redelijke termijn om de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Dit heet een in gebreke stelling. De gestelde termijn hangt af van het belang van de overeenkomst. Je kunt immers niet verlangen dat iemand binnen een dag een heel bedrijfspand bouwt. Maar er zijn uitzonderingen! Soms is een ingebrekestelling niet nodig om de schuldenaar in verzuim te laten komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een aflevertermijn expliciet is afgesproken, zoals bij een bruidsjurk.”

En als iemand in gebreke blijft?

“Wanneer binnen de redelijke termijn nog niet wordt gepresteerd is deze persoon in verzuim. Pas wanneer iemand in verzuim is, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding te vorderen.”

Mag ik iemand ook mondeling sommeren?

“Alle contracten en afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, zijn rechtsgeldig. Maar omdat een mondelinge overeenkomst is over het algemeen lastig te bewijzen. Daarom is aan te bevelen om afspraken schriftelijk en ondertekend door partijen vast te leggen in een contract. Zo voorkom je welles-nietes spelletjes bij de rechter en kostbare getuigenverhoren.”