Terug naar overzicht

BV oprichten

Result staat u graag bij bij de oprichting van een BV. De oprichting van een BV moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zodat de oprichting doorgang kan vinden. Het betreft de volgende voorwaarden: 1) De notariële akte, 2) Verklaring van geen bezwaar, 3) Minimumkapitaal, 4) Bankverklaring.

De notariële akte
De wet vereist dat de oprichting dient te geschieden bij notariële akte. Een notaris zal een dergelijke akte opstellen. Deze akte bestaat uit de akte van oprichting met daarbij de statuten van de BV. De akte van oprichting betreft de eenmalige gebeurtenis, namelijk het oprichten van de vennootschap. De statuten betreffen onder meer bepalingen met betrekking tot de naam, zetel en doel van de onderneming, de grootte van de aandelen, de blokkeringsregeling en bepalingen met betrekking tot het bestuur en de aandeelhouders. Het passeren van de akte kan pas dan plaatsvinden indien de bankverklaring is afgegeven.

Verklaring van geen bezwaar (VVGB)
Een ander wettelijk vereiste is de ministeriële verklaring van geen bezwaar. Zonder deze verklaring is de BV niet rechtsgeldig. Deze verklaring wordt door de minister van Justitie afgegeven zodra hem, na een antecedentonderzoek, geen bezwaren zijn gebleken voor oprichting van de BV. Bij dit onderzoek wordt door het ministerie onderzocht of de oprichter(s) betrokken zijn geweest bij eerdere faillissementen, vermogensdelicten etc. De verklaring wordt door de minister alléén geweigerd indien:

’Ernstig gevaar bestaat dat de onderneming zal worden gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden of dat schuldeisers benadeeld zullen worden; dit is het geval indien één of meer oprichters gedurende de laatste acht jaar betrokken is/zijn geweest bij een faillissement dan wel strafrechtelijk veroordeeld is/zijn.’

Minimumkapitaal
Voor de oprichting van een BV, dient voldaan te worden aan de minimumeisen voor het maatschappelijk en geplaatst kapitaal. Is hieraan niet voldaan, dan stelt de wet dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle rechtshandelingen van de BV. Als oprichter (samen met eventuele medeoprichters) van de BV dient een kapitaal te worden ingebracht van minimaal EUR 18.000,-. Het bewijs van storting (van het kapitaal) wordt in principe geleverd door middel van een bankverklaring.

Bankverklaring
Bij de oprichting van een BV worden aandelen uitgegeven (geplaatst kapitaal). De wet schrijft een minimum geplaatst aandelenkapitaal voor van EUR 18.000,-. Bij het nemen van aandelen bij de oprichting van de BV moet het nominale bedrag worden (vol)gestort in contanten. Om zoveel mogelijk te garanderen dat aan deze stortingsplicht is voldaan, bepaalt de wet dat aan de akte van oprichting een bankverklaring wordt gehecht waaruit blijkt dat terstond na oprichting het bij de oprichting te storten bedrag ter beschikking van de BV zal staan. Dit vereiste is in het leven geroepen om eventuele crediteuren enige bescherming te bieden. Ten behoeve van het te storten kapitaal dient derhalve vóór oprichting van de BV een bankrekening op naam van de BV ‘in oprichting’ te worden geopend.