Terug naar overzicht

Bespaar optimaal op uw loonkosten

De start van uw salarisadministratie in 2010 is erg arbeidsintensief. U moet in uw salarispakket veel zaken aanpassen, zoals gewijzigde tarieven, percentages en normbedragen. Wat u daarbij zeker niet mag vergeten, zijn de mogelijkheden om op uw loonkosten te besparen.

Want ook in het nieuwe jaar kunt u van diverse afdrachtverminderingen en premiekortingen gebruik maken. De regelingen voor 2010 zijn verruimd en zijn er nieuwe bijgekomen. Ik zet ze voor u nog even allemaal op een rij. Want het is natuurlijk zonde als u subsidiepotjes niet zou benutten.

Premievrijstelling

Om ervoor te zorgen dat meer jongeren gaan en blijven werken, komt er de kleinebanenregeling.
Deze regeling houdt in dat u voor werknemers jonger dan 23 jaar met een fiscaal loon onder een bepaald maximum geen premies werknemersverzekeringen meer hoeft te betalen. Ook hoeft u voor deze werknemers geen bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden en te vergoeden. De werknemers zijn wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen en de Zvw, maar er geldt een vrijstelling voor de premie en de bijdrage.

Staatssecretaris De Jager wilde de regeling eerst permanent invoeren. Maar dat stuitte op kritiek in de Tweede Kamer. Daarom geldt de regeling voorlopig alleen voor 2010. Daardoor vervalt ook de per 1 januari 2011 voor die werknemers beoogde afschaffing van de loonheffing. Eind 2010 bekijkt de wetgever of de kleinebanenregeling wordt verlengd.

Uitbreiding premiekorting
Vanaf januari 2010 kunt u in aanmerking komen voor een premiekorting voor het in dienst nemen van oudere werknemers, die eerder een uitkering kregen op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U hebt recht op deze premiekorting als u een werknemer in dienst neemt, die:

  • 50 jaar of ouder is.
  • Al ten minste twee jaar recht heeft op een nabestaandenuitkering.
  • In die twee jaar geen arbeidsinkomen gehad.

U hoeft niet zelf uit te zoeken of uw werknemer aan deze voorwaarden voldoet. U vraagt de Sociale Verzekeringsbank om een verklaring die u bij uw administratie bewaart. U heeft ook recht op de premiekorting als u op of na 1 december 2009 iemand in dienst neemt van 50 jaar of ouder die daarvoor recht had op een IOAW-uitkering. Dit is een aanvulling op de sinds 1 januari 2009 bestaande stimuleringsmaatregelen voor oudere medewerkers in de vorm van een premiekorting voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder, die eerder een uitkering kregen op grond van de WWB, WW, WAO, WIA of Wajong. De premiekorting voor oudere Anw’ers zal eveneens maximaal € 6500 per jaar bedragen en kan voor maximaal drie jaar worden toegepast.

Faciliteiten speur- en ontwikkelingswerk
U kunt een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. De S&O-faciliteit is in 2010 incidenteel extra verruimd. Dan wordt de grens van € 150.000 tijdelijk verhoogd naar € 220.000. Een S&O-inhoudingsplichtige kan zodoende over een groter deel van het S&O-loon het verhoogde percentage afdrachtvermindering toepassen.

Voor 2010 bedraagt de afdrachtvermindering S&O 50% van het S&O-loon, als dit loon in totaal niet meer bedraagt dan € 220 000, en 18% over het resterende S&O-loon. Het S&O-loon wordt bepaald door het verwachte aantal S&O-uren te vermenigvuldigen met het gemiddelde S&O-uurloon.

Uitbreiding afdrachtvermindering onderwijs
In 2010 kunt u ook afdrachtvermindering onderwijs claimen voor het verhogen van het opleidingsniveau van werknemers. De opleiding moet dan beginnen in 2010, relevant zijn voor de huidige of een toekomstige functie van de werknemer bij de inhoudingsplichtige en het moet een opleiding zijn waarmee de werknemer een hoger opleidingsniveau behaalt dan waarover hij bij aanvang van de opleiding beschikt. De afdrachtvermindering bedraagt voor 2010 € 500 per werknemer.

Besparen
Het besparen op loonkosten is voor veel werkgevers op dit moment een belangrijk onderwerp. De diverse afdrachtverminderingen en premiekortingen bieden hiervoor een mooie mogelijkheid. Ga na of u optimaal gebruik maakt van bovengenoemde en andere afdrachtverminderingen en premiekortingen. Let wel goed op alle bijbehorende regels en voorwaarden.

Door Gerrie de Hoop