Terug naar overzicht

Wat is een 403 verklaring?

Staat het moederbedrijf garant voor de schulden van het dochterbedrijf? Met alle concerns in Nederland is dat bij crisis erg relevant. De 403 verklaring regelt dit.

Wat is een 403 verklaring?

Wat is ook al weer een 403-verklaring? Een tot een groep behorende rechtspersoon kan worden vrijgesteld van de verplichting om de jaarrekening te publiceren indien aan de voorwaarden van artikel 2:403 BW is voldaan. Eén van de voorwaarden is dat de moedervennootschap schriftelijk verklaart zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor schulden van haar dochter. Dit is de zogenaamde 403-verklaring.

Een 403 verklaring is een verklaring waarin een moedermaatschappij zich garant stelt voor een dochteronderneming. Meestal is het gevolg dat de dochter geen jaarrekening meer hoeft op te stellen en te publiceren. Verantwoording vindt dan plaats via een gezamenlijke jaarrekening van moeder en dochterbedrijf.(een geconsolideerde jaarrekening)

De 403 verklaring zelf formuleert welke schulden van de dochter wel of niet door het moederbedrijf worden gedekt. Verstandig is dus om die 403 verklaring op te vragen bij de Kamer van Koophandel en goed te lezen. Ook de ingangsdatum kan geregeld staan in de 403 verklaring. Wordt hierover niets geregeld dan geldt volgens de wet de datum van inschrijving van de verklaring bij het Handelsregister.

Tekst verklaring van groot belang

Uit de beschikbare rechtspraak volgt dat de aansprakelijkheid uit hoofde van de 403-verklaring geldt voor zowel schulden die ten tijde van het afleggen of deponeren van de verklaring al bestaan, als voor op dat moment nog toekomstige schulden. Voor de vraag voor welke schulden de verklaring werkt, zal niet de wettekst maar de tekst van de gedeponeerde verklaring doorslaggevend zijn.

Een moedervennootschap dient de tekst van een door haar af te geven 403-verklaring dus goed te formuleren en te waken voor een te ruime formulering. Zo is het zinvol een beperking in tijd in de tekst op te nemen, bijvoorbeeld in het geval dat de aansprakelijkheid geldt voor schulden voortvloeiend uit de met ingang van heden aangegane rechtshandelingen. Schuldeisers van een dochtervennootschap op hun beurt, doen er goed aan om bij de Kamer van Koophandel na te gaan of er wellicht ten behoeve van deze vennootschap een 403-verklaring is afgelegd.

Intrekken van de 403 verklaring (404-verklaring)

Gezien de kredietcrisis kan het zo zijn dat bedrijven hun verklaring intrekken of hebben ingetrokken. Een 403 verklaring kan door de moeder worden ingetrokken door een daartoe verstrekkende verklaring bij het Handelsregister te deponeren. Het dochterbedrijf moet dan weer een jaarrekening deponeren. Je kunt stellen dat zodra weer een jaarrekening is gedeponeerd, de intrekking van de 403 verklaring effectief kan zijn. Handelingen ontstaan na intrekking komen dan voor rekening van het dochterbedrijf.

Bron: Banning.nl